Skip to main content
និយមន័យ

ເບິ່ງ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສະຖານທີ່ໂຄງການ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Asian Development Bank (ADB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.

និយមន័យ

ຄະນະວິໄຈ ແລະ ປະຕິບັດງານທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ປະກອບມີແນວຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານອັນດັບຕົ້ນໆໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍເພື່ອປະສົມປະສານແນວຄິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ນໍາພວກມັນໄປປະຕິບັດ. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ, Asia Society ໄດ້ສ້າງຂົວ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ລະຫວ່າງທະວີບອາຊີ ແລະ ໂລກໃນວົງກວ້າງ. ດ້ວຍຄຳສັ່ງທີ່ແນໃສ່ວິທີແກ້ໄຂ, ASPI ຂະຫຍາຍພາລະກິດນີ້ໂດຍຈັດການກັບຄວາມທ້າທາຍຄັ້ງໃຫຍ່ໃນນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໂດຍຊ່ວຍພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າຮ່ວມກັນສຳລັບພາກພື້ນ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນໂຄງການລິເລີ່ມເຂັມຂັດ ແລະ ເສັ້ນທາງ (BRI) ຂອງປະເທດຈີນ.

និយមន័យ

ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງສິບປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ປະເທດບຣູໄນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ປະເທດມາເລເຊຍ, ປະເທດມຽນມ້າ, ປະເທດຟິລິບປິນ, ປະເທດສິງກະໂປ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. 

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ລັດຖະບານຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຢູ່ໃນການບໍລິຫານງານໂດຍ State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI, ພ້ອມທັງ CSOE ລາຍໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນນີ້.

និយមន័យ

ເບິ່ງ China Banking Association (CBA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳນີ້ຂອງຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ China Development Bank (CDB) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ທະນາຄານນະໂຍບາຍນີ້ຂອງຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ China International Development Cooperation Agency (CIDCA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ China Investment Corporation (CIC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນນີ້ຂອງຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI, ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ສຳລັບ ສະພາການຄ້າຂອງຈີນໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ).

និយមន័យ

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລເຊິ່ງຈົດທະບຽນໃນປະເທດຈີນ, ພ້ອມທັງບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ນິຕິບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ ຫຼື ຄວບຄຸມ.

ប្រភព

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

និយមន័យ

ເບິ່ງ ລັດຖະບານຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຜູ້ວາງລະບຽບ, ກະຊວງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະຕ່າງໆຂອງປະເທດຈີນໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ກຸ່ມອາສາສະໝັກທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ປະເທດ, ພາກພື້ນ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ. ເບິ່ງ ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການປະເພດຕ່າງໆທີ່ສາມາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ BRI ແລ້ວ.

ប្រភព

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website; United Nations (UN), “About Us,” United Nations (United Nations), accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລທີ່ສະໜອງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍຈາກເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງຈີນອາດສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ, ໃຫ້ເບິ່ງ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)Bank of China (BoC)Agricultural Bank of China (ABC)China Construction Bank (CCB), and Bank of Communications (BoCom) ເພື່ອຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານໃຫຍ່ຫ້າແຫ່ງຂອງປະເທດຈີນ.

និយមន័យ

ພັກການເມືອງທີ່ປົກຄອງປະເທດຈີນຍຸກໃໝ່.

និយមន័យ

ໃນຄຳສັບພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບ, ໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ບໍລິເວນພູມິສາດດຽວກັນ, ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄຸນຄ່າຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມໜຽວແໜ້ນພໍສົມຄວນ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ຄົງຢູ່ດົນ. ໃນເລື່ອງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງກາຍະພາບ, ຊຸມຊົນໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກອັດຕະລັກ ແລະ ຄວາມເປັນຊຸມຊົນໃນຈິດວິນຍານກຸ່ມ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ. ຊຸມຊົນສາມາດທັບຊ້ອນ ຫຼື ແຍກອອກຈາກກັນໂດຍພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບ ແລະ ຈິດຕະສາດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຊຸມຊົນສາມາດມີທັງຄວາມໝາຍໃນວົງກວ້າງ ແລະ ໃນວົງແຄບ. ຄວາມໝາຍໃນວົງກວ້າງຂອງຊຸມຊົນແມ່ນລວມເຖິງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ສາທາລະນະຊົນ, ສື່, ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອົງການປະຊາສັງຄົມ (CSO)/ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ໃນປະເທດເຈົ້າພາບ BRI. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມໝາຍໃນວົງແຄບຂອງຊຸມຊົນໝາຍເຖິງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທີ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ອິດທິພົນຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ. 

ប្រភព

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

និយមន័យ

ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງແຮງງານໃນຊຸມຊົນ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ, ນາຍໜ້າ ຫຼື ສື່ກາງເພື່ອປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງໂຄງການ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ມີພັນທະຕາມສັນຍາເພື່ອສະໜອງວັດສະດຸ ຫຼື ແຮງງານເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ. ບໍລິສັດນີ້ອາດຈັດຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະ ຫຼື ໜ້າວຽກບາງສ່ວນຂອງຕົນ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ຕິດຕາມກວດກາການອອກແບບ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ສຳນັກງານລັດຖະບານພາຍໃນປະເທດໃນປະເທດຈີນທີ່ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ້າຍຄືກັນກັບ National Development and Reform Commission (NDRC) ສຳລັບໂຄງການປະເພດທີ່ສະເພາະທີ່ສະເໜີໂດຍວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SOE).

និយមន័យ

ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບນັກພັດທະນາ ແລະ ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໂດຍສະເພາະ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ຄະນະບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຮວບຮວມຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງວິທະຍາສາດ/ເຕັກນິກ, ການຄັດເລືອກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສະເພາະ ຫຼື ການພົວພັນກັບຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທົບທວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA), ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ລາຍງານການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເປັນໄລຍະສຳລັບໂຄງການ. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເຈົ້າພາບບາງປະເທດມີຄະນະບຸກຄົນອິດສະຫຼະທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ມີອຳນາດສຳລັບ ESIA, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບຈະຜູກຂາດບົດບາດນີ້ໃນປະເທດອື່ນໆ.

និយមន័យ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ປະສົບການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA); ພົວພັນກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມລາຍອື່ນໆ; ແລະ ກະກຽມການກຳນົດຂອບເຂດການສຶກສາ, ຂອບເຂດຂອງງານ (ToR), ລາຍງານ ESIA ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP). ໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ບໍລິສັດຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູ້ສະເໜີໂຄງການສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມເປັນກົງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສົມບູນຄົບຖ້ວນຂອງຂະບວນການ ESIA.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Equator Principles Association (EPA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບອົງການທີ່ມີຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍນີ້.

និយមន័យ

ບໍລິສັດ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ລັດຖະບານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການ, ຊັບສິນ ຫຼື ການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດ. ເຖິງແມ່ນໂຄງການ BRI ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຜູ້ສະໜອງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງດຳເນີນງານ ຫຼື ມີຕົວຕົນໃນປະເທດເຈົ້າພາບ, ໃຫ້ເບິ່ງ ຜູ້ສະໜອງທຶນຂອງຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

ប្រភព

Adapted from James Chen, "Investor," Investopedia, 2021, View the Website.

និយមន័យ

ຄຳສັບ (ເຖິງແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມໄວ້ໃນ "ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພື້ນເມືອງ (UNDRIP)") ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຊຸດເຄື່ອງມືນີ້ໂດຍມີຄວາມໝາຍໂດຍລວມເພື່ອໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນຕ່າງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ການລະບຸຕົນເອງວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ການຮັບຮູ້ອັດຕະລັກນີ້ໂດຍຄົນອື່ນ; ການຕິດພັນຮ່ວມກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງພູມິສາດ ຫຼື ດິນແດນບັນພະບູລຸດໃນພື້ນທີ່ອິດທິພົນຂອງໂຄງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນຖິ່ນທີ່ຢູ່ ແລະ ດິນແດນເຫຼົ່ານີ້; ສະຖາບັນວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຫຼື ການເມືອງໂດຍປະເພນີ ເຊິ່ງແຍກອອກຈາກສະຖາບັນສັງຄົມ ຫຼື ວັດທະນະທຳກະແສຫຼັກ; ພາສາ ຫຼື ສຳນຽງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມັກແຕກຕ່າງຈາກພາສາທີ່ເປັນທາງການ ຫຼື ພາສາຂອງປະເທດ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່; ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາ ແລະ ຜະລິດຄືນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບບັນພະບູລຸດຂອງພວກເຂົາໃນຖານະຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໂດດເດັ່ນ. 


ເນື່ອງຈາກຄົນພື້ນເມືອງອາດມີລະບົບ ຫຼື ໂຄງສ້າງຊຸມຊົນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ບໍລິສັດອາດຈຳເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການຕ່າງຫາກສຳລັບການແຈ້ງການ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້. ຄົນພື້ນເມືອງອາດຜະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງລວມເຖິງການສູນເສຍອັດຕະລັກທາງຊຸມຊົນ, ວັດທະນະທຳ, ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. 


ປະເທດເຈົ້າພາບອາດນໍາໃຊ້ຄຳສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: “ກຸ່ມເຊື້ອຊາດ” ແລະ “ຊົນເຜົ່າ” ເພື່ອໝາຍເຖິງຄົນພື້ນເມືອງ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຍັງອາດມີຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ/ຫຼື ລະບຽບການທີ່ພິເສດສຳລັບການພົວພັນກັບຄົນພື້ນເມືອງ. 

ប្រភព

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website; United Nations (UN), "United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: Who are indigenous peoples?," accessed in 2022, View the PDF.

និយមន័យ

ອົງການທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຈ້າງງານໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສະເພາະ. ເບິ່ງ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ ຂອງຈີນສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນທີ່ໃຫ້ການປະກັນໄພ. ເບິ່ງ ບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງຈີນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ເບິ່ງ International Finance Corporation (IFC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IFI) ນີ້, ເຊິ່ງຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງ World Bank Group. 

និយមន័យ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນ, ການປະກັນໄພ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນອື່ນໆ.

ប្រភព

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Investment Association of China (IAC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳນີ້ຂອງຈີນ.

និយមន័យ

ການສະໜອງທຶນທີ່ເປັນຂອງຜູ້ລົງທຶນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍຊື້ຫຼັກຊັບຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລົງທຶນແຕ່ລະຄົນຜູກຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຄວບຄຸມສ່ວນແບ່ງຂອງພວກເຂົາເອງ, ກອງທຶນສະໜອງໂອກາດການລົງທຶນໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ຄວາມຊຳນານໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ຕໍ່າກວ່າຜູ້ລົງທຶນອາດສາມາດໄດ້ຮັບດ້ວຍຕົນເອງ. ເບິ່ງ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງທຶນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນສັງກັດຂອງ BRI.

ប្រភព

Adapted from James Chen, "Investment Fund," Investopedia, 2020, View the Website.

និយមន័យ

ບຸກຄົນທີ່ເກັບກຳ, ປະເມີນ, ຂຽນ, ນໍາສະເໜີ ແລະ/ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ສະເໜີ ແລະ ດຳເນີນການຢູ່. ເບິ່ງ ສື່ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງນັກຂ່າວໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກອງທຶນສຳລັບນັກພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາໂດຍມີຄວາມຄາດໝາຍວ່າຈະມີການຈ່າຍທຶນຄືນ. ການຈ່າຍຄືນມັກລວມເຖິງການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ.

ប្រភព

Adapted from Adam Barone, "Lender," Investopedia, 2022, View the Website.

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດຈີນ ຫຼື ຄະນະກຳມາທິການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ (SASAC) ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ຕໍ່າກວ່າເປັນເຈົ້າຂອງ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ ສື່ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ບຸກຄົນທີ່ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເອື້ອອຳນວຍການສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພະຍາຍາມບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ. ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງເປັນກາງ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກະທຳຢ່າງຍຸທິຕຳ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃຈຕໍ່ຝ່າຍໃດໜຶ່ງໃນການເຈລະຈາ.

ប្រភព

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF.

និយមន័យ

ຄົນທີ່ອົບພະຍົບຈາກປະເທດຈີນ, ປະເທດອື່ນ ຫຼື ສ່ວນອື່ນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອເຮັດວຽກໃນໂຄງການ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Ministry of Commerce (MOFCOM) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກະຊວງນີ້ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Ministry of Ecology and Environment (MEE) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Ministry of Finance (MOF) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກະຊວງນີ້ພາຍໃນ ລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Ministry of Foreign Affairs (MFA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນອົງປະກອບໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດເຈົ້າພາບ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງປັນຄຸນລັກສະນະທາງວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ ຫຼື ພາສາຮ່ວມກັນ ຫຼື ປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະໃດໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ບຸກຄົນສາມາດຢູ່ໃນຄົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ຫຼື ພາສາຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເປັນພົນລະເມືອງ, ການພັກອາໄສ, ການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ສະຖານະອື່ນໆ. ຈຸດອ້າງອີງຮ່ວມກັນສຳລັບຊຸມຊົນລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງຊົນຊາດ ຫຼື ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ແລະ ພາສາ."

ប្រភព

Adapted from United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Concept of a minority: mandate definition," accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

ເບິ່ງ Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບກົນໄກການເງິນຫຼາຍຝ່າຍນີ້ທີ່ຢູ່ໃນສັງກັດຂອງລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ສະຖາບັນການເງິນເໜືອຊາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມປະເທດ. ປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດແມ່ນຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມ. MDB ສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່, ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ຕິດພັນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນໃນຮູບແບບອື່ນໆແກ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ប្រភព

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; European Investment Bank (EIB), "Multilateral development banks," accessed in 2022, View the Website; Congressional Research Service (CRS), "Multilateral Development Banks: Overview and Issues for Congress," 2020, View the PDF; Rebecca Ray, "Who Controls Multilateral Development Finance?," 2019, View the PDF.

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ມີສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໃນປະເທດຕ່າງໆ.

ប្រភព

Adapted from James Chen, "Multinational Corporation (MNC)," Investopedia, 2022, View the Website.

និយមន័យ

ເບິ່ງ National Development and Reform Commission (NDRC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ເບິ່ງ People's Bank of China (PBOC) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍລາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ສະຖາບັນການເງິນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ລັດດຳເນີນງານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຈີນ. ເບິ່ງ China Development Bank (CDB) ແລະ Export-Import Bank of China (China Exim Bank) ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທະນາຄານນະໂຍບາຍສອງແຫ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

និយមន័យ

ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງຫຼັກຂອງນັກພັດທະນາທີ່ສະໜອງວັດສະດຸ ຫຼື ສິນຄ້າສຳລັບໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

និយមន័យ

ທຸລະກິດທີ່ບໍລິສັດອິດສະຫຼະ ຫຼື ເອກະຊົນຈັດການແທນທີ່ຈຳເປັນລັດຖະບານຈີນ ຫຼື ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດອອກຮຸ້ນ ແລະ ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຮຸ້ນຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ប្រភព

Adapted from James Chen, "Private Company," Investopedia, 2022, View the Website.

និយមន័យ

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກສຳລັບໂຄງການ.

និយមន័យ

ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບນັກພັດທະນາ, ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງໂຄງການ, ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງຫຼັກຂອງນັກພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງງານ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງແຮງງານໃນຊຸມຊົນ. ຜູ້ເຮັດວຽກໃນໂຄງການອາດອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອິດທິພົນຂອງໂຄງການ, ຍ້າຍມາຈາກສ່ວນອື່ນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ມາຈາກປະເທດຈີນ ຫຼື ອົບພະຍົບຈາກປະເທດອື່ນໆ. ຜູ້ເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ອາດດຳເນີນງານເຕັມເວລາ, ບາງເວລາ, ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຕາມລະດູການ. 

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ເບິ່ງ ນັກວິໄຈ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນແບ່ງໃນຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືຮຸ້ນທຶນ.

ប្រភព

Adapted from Adam Hayes, "Shareholder," Investopedia, 2021, View the Website.

និយមន័យ

ທຸລະກິດທີ່ຮັກສາລາຍຮັບ, ຊັບສິນ ຫຼື ຈຳນວນພະນັກງານຢູ່ຕໍ່າກວ່າເກນໃດໜຶ່ງ. ແຕ່ລະປະເທດມີນິຍາມຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບ SME ແລະ MSME.

ប្រភព

Adapted from Daniel Liberto, "Small and Mid-size Enterprise (SME)," Investopedia, 2021, View the Website.

និយមន័យ

ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ຫຼື ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ແລະ/ຫຼື ສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ໂຄງການອາດເກີດຂຶ້ນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ. ເບິ່ງ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ເບິ່ງ State Forestry and Grassland Administration (SFGA) ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍນີ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຈີນ.

និយមន័យ

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ລັດຖະບານສ້າງຂຶ້ນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳທາງການຄ້າຕາງໜ້າໃຫ້ກັບລັດຖະບານ. ລັດຖະບານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດນັ້ນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ. SOE ຈາກທັງປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນໂຄງການ BRI ໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້. 

ប្រភព

Adapted from Will Kenton, “State-Owned Enterprise (SOE),” 2020, Investopedia, View the Website.

និយមន័យ

ບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາຮັບເໝົາບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດອື່ນສຳລັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

និយមន័យ

ລັດຖະບານຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ດຳເນີນໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ODA) ຢູ່ໃນປະເທດເຈົ້າພາບ BRI. ເບິ່ງ ສະຖາບັນ ແລະ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ປະເທດທີສາມ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໜ່ວຍ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

និយមន័យ

ອົງການລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1945. ໃນປັດຈຸບັນ, ອົງການດັ່ງກ່າວມີ 193 ລັດທີ່ເປັນສະມາຊິກ. ເບິ່ງ ສະຖາບັນ ແລະ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ປະເທດທີສາມ ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານ ແລະ ໂປຣແກຣມສະເພາະດ້ານຂອງ UN ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ប្រភព

Adapted from United Nations (UN), "About Us," accessed in 2022, View the Website.

និយមន័យ

ໂດຍອີງຕາມປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ, ນໍາໃຊ້ກັບຄົນທີ່ອາດມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການຫຼາຍກວ່າ ແລະ/ຫຼື ອາດມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຖືກກີດກັນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຂະບວນການການປຶກສາຫາລືຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໃນກະແສຫຼັກ, ສະນັ້ນພວກເຂົາອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ພິຈາລະນາມຸມມອງຂອງພວກເຂົາແລ້ວ. ຕົວຢ່າງຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ສະເພາະພຽງແມ່ຍິງ; ຜູ້ອາວຸໂສ; ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ; ຄົນພິການ; ຄົນພື້ນເມືອງ; ຄົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງເຊື້ອຊາດ, ພາສາ ແລະ ສາສະໜາ; ຜູ້ລີ້ໄພ; ແລະ ປະຊາກອນທີ່ຖືກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.

ប្រភព

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

និយមន័យ

ເບິ່ງ World Bank ສຳລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB) ນີ້.