Skip to main content
ນິຍາມ

ເອກະສານທີ່ເປັນທາງການ (ເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ທີ່ລະບຸຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. ຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ. ຂໍ້ຕົກລົງຕໍ່ວຽກງານຮັບເໝົາ ຫຼື ວຽກງານຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ. ບໍລິສັດປະກັນໄພອາດເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການປະກັນໄພກັບຜູ້ສະໜອງທຶນ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໂດຍກົງ ແລະ ຢ່າງສຳຄັນ; ດຳເນີນງານ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະດຳເນີນງານໄປພ້ອມກັບໂຄງການ; ແລະ ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຢູ່ລອດ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ຂະຫຍາຍອອກ ຫຼື ດຳເນີນງານຖ້າບໍ່ມີໂຄງການ. ຕົວຢ່າງຂອງສະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມເຖິງຮາງລົດໄຟ, ຖະໜົນ, ໂຮງງານພະລັງງານກັກເກັບ ຫຼື ສາຍສົ່ງ, ທໍ່, ສາທາລະນຸປະໂພກ, ສາງເກັບ ແລະ ປາຍທາງໂລຈິດຕິກ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; International Finance Corporation (IFC), "IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability," 2012, View the PDF.

ນິຍາມ

ປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂຄງການ BRI ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງໂຄງການ.

ນິຍາມ

ໂປຣແກຣມການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານເປັນຢ່າງສູງ, ເຊິ່ງລິເລີ່ມໂດຍປະທານາທິບໍດີ Xi Jinping ໃນປີ 2013, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍກວ່າ 140 ປະເທດ. ດ້ວຍມູນຄ່າສະສົມຄາດການໄວ້ທີ່ຫຼາຍກວ່າ $4 ລ້ານລ້ານ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວພະຍາຍາມຍົກລະດັບພາວະເຊື່ອມໂຍງຂອງປະເທດຈີນຜ່ານ ແລະ ມີການຮ່ວມມື “ແບບໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທຸກຝ່າຍ” ກັບອາຊີຕາເວັນອອກ, ອາຊີໃຕ້, ອາຊີກາງ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ; ອາຝຣິກາ; ເອີຣົບ; ແລະ ລາຕິນອາເມຣິກາ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Daniel R. Russel and Blake H. Berger, "Navigating the Belt and Road Initiative," Asia Society Policy Institute, 2019, View the PDF; Silk Road Briefing, “China Belt and Road Projects Value Now Exceeds US$4 Trillion,” 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ໂຄງການທີ່ດຳເນີນການຢູ່ ແລະ ມີການປະຕິບັດງານທີ່ກຳລັງຖືກດັດສົມໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການພັດທະນາກົດໝາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະຫຍາຍອອກເພື່ອເພີ່ມສັກກະຍາພາບ ຫຼື ການຜະລິດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ກົນໄກສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາຈີນ, ໄດ້ຮັບສິດທິໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການອອກແບບທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການສຳລັບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ແບບຈຳລອງນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນ, ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່. ພາກສ່ວນເອກະຊົນບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ໃນບາງກໍລະນີ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນອາດໃຫ້ສະໜອງທຶນບາງສ່ວນສຳລັບໂຄງການ. ໃນທ້າຍຊ່ວງເວລາຂອງສັນຍາ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 20 ຫາ 40 ປີ), ການຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການຈະຖ່າຍໂອນໄປຫາໜ່ວຍງານລັດຖະບານ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website; Adam Hayes, "Build-Operate-Transfer Contract," Investopedia, 2020, View the Website.

ນິຍາມ

ກົນໄກສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ໜ່ວຍງານລັດຖະບາ, ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ຂາຍໃຫ້ກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາຈີນ, ສິດທິໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການອອກແບບທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການສຳລັບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂດຍຕ່າງຈາກສັນຍາກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດຳເນີນການ-ຖ່າຍໂອນ (BOOT) ຫຼື ສັນຍາກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນການ-ຖ່າຍໂອນ (BOT), ພາກສ່ວນເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຖ່າຍໂອນມັນໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານລັດຖະບານເມື່ອສິ້ນສຸດເວລາ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ກົນໄກການສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາຈີນ, ໄດ້ຮັບສິດທິໃນການສະໜອງທຶນ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການສຳລັບຈຳນວນປີທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂຄງສ້າງນີ້ຄ້າຍຄືກັບໂຄງສ້າງກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນການ-ຖ່າຍໂອນ (BOT) ຫຼາຍ, ແຕ່ພາກສ່ວນເອກະຊົນເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃນລະຫວ່າງເວລາຕາມຂໍ້ຕົກລົງ. ສັນຍາ BOOT ມັກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງສະຖານີພະລັງງານ, ສະຖານທີ່ບຳບັດນໍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ກັກເກັບນໍ້າສົກກະປົກ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ສະພາວະການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງບ້ານ, ເຂດເມືອງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ທັງ “ພາວະເຊື່ອມໂຍງແບບແຂງ” ຜ່ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ “ພາວະເຊື່ອມໂຍງແບບອ່ອນ” ຜ່ານກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານ ແມ່ນບູລິມະສິດສອງຢ່າງໃນປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະບານຈີນ, ເຊິ່ງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຕອນນີ້, ສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານ, ສ້າງສັກກະຍາພາບ ແລະ “ເຊື່ອມໂຍງຫົວໃຈ” ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມ BRI.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Government of China, "高质量共建“一带一路”成绩斐然 (High-Quality Joint Construction of the 'Belt and Road' has Achieved Remarkable Results)," 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ກຸ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງບໍລິສັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ. ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮວບຮວມຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາແຕ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບພັນທະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກຸ່ມບໍລິສັດຍັງຄົງຮັກສາການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ບໍ່ມີສິດເໜືອການດຳເນີນງານຂອງສະມາຊິກລາຍອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບໍລິສັດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Will Kenton, "Consortium," Investopedia, 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ບໍລິສັດທີ່ມີພັນທະຕາມສັນຍາເພື່ອສະໜອງວັດສະດຸ ຫຼື ແຮງງານເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ຫຼື ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ. ບໍລິສັດນີ້ອາດຈັດຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະ ຫຼື ໜ້າວຽກບາງສ່ວນຂອງຕົນ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

ນິຍາມ

ແນວຄິດການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດທີ່ບໍລິສັດປະສົມປະສານຄວາມກັງວົນຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການສ້າງປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດຈະພະຍາຍາມສົມດຸມຄຳສັ່ງທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຄາດໝາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ. CSR ຢູ່ເໜືອການກຸສົນ, ເຖິງແມ່ນກິດຈະກຳທັງສອງປະເພດສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເສີມສ້າງແບຣນຂອງບໍລິສັດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດຈີນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການໂຄງສ້ານພື້ນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ, ສົ່ງເສີມມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ, ກະຕຸ້ນການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການພວກເຂົາຕໍ່ສັງຄົມ, ເສີມສ້າງການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດ, ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໂດຍເຫັນແກ່ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປອງດອງ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "What is CSR," accessed in 2022, View the Website; China International Contractors Association (CHINCA), "Sustainable Infrastructure Guidelines for Overseas Chinese Enterprises," 2016, View the PDF.

ນິຍາມ

ໂຄງສ້າງການສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາຈີນໄດ້ຮັບສັນຍາໃຫ້ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການທຶນ. ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນອາດໄດ້ຮັບເງິນພ້ອມຈ່າຍຈາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫຼື ເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ໜ່ວຍງານລັດຖະບານຜູກຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງໂຄງການ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ກົນໄກການສົ່ງມອບໂຄງການທີ່ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ເຊັ່ນ: ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ອາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບໂຄງສ້າງໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ຖະໜົນ, ຂົວ ແລະ ສະໜາມບິນ. ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານສາມາດຈັດສັນໜ້າທີ່ທັງໝົດຂອງໂຄງການໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາຈີນ. ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສະໜອງທຶນ, ການດຳເນີນການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງການ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນມີສິດທິໄດ້ຮັບຄ່າທຳນຽມຈາກຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ຫຼື ເງິນຈາກລັດຖະບານສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຮູບແບບຂອງເງິນພ້ອມຈ່າຍ. ໃນທ້າຍຊ່ວງເວລານັ້ນ, ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຈະຖືກຖ່າຍໂອນກັບໄປຫາໜ່ວຍງານລັດຖະບານ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ບໍລິສັດທີ່ຕິດຕາມກວດກາການອອກແບບ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

ນິຍາມ

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ໂອກາດ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສະເພາະ ແລະ ໃນປະເທດເຈົ້າພາບ BRI ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ. ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບຊຸມຊົນໂດຍມີການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ເກັບນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແຫ່ງໃໝ່ ຫຼື ໃນລະດັບປະເທດໂດຍມີການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍສ້າງພະລັງງານທົດແທນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1, Part 1," 2009, View the PDF.

ນິຍາມ

ລວມເຖິງການຄວບຄຸມໂດຍກົງສຳລັບການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຄວບຄຸມທາງອ້ອມ, ເຊິ່ງລວມເຖິງເມື່ອບໍລິສັດສາຂາດຳເນີນໂຄງການ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

ນິຍາມ

ຮູບແບບຂອງສັນຍາການກໍ່ສ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຊັບຊ້ອນເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂຄືຜູ້ສ້າງ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືຜູ້ຮັບເໝົາ EPC, ຈະສົ່ງມອບໂຄງການສຳເລັດແລ້ວທີ່ພ້ອມໃຫ້ນໍາໃຊ້ໃນທັນທີໂດຍນັກພັດທະນາ. ຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ມີພັນທະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍນັກພັດທະນາ ແລະ ສຳເລັດໂຄງການສຳລັບລາຄາທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນໄວ້ ແລະ ພາຍໃນວັນທີທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, "EPC contract," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຄອບຄຸມສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົານໍາໃຊ້ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສາມາດໃນການຄາດການ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບົບລະບຽບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍຂ້າມປະເທດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations (UN), "Global Governance and Global rules for Development in the Post-2015 Era," 2014, View the PDF.

ນິຍາມ

ໂຄງການ ຫຼື ດິນທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ມີຊັບສິນ ຫຼື ການດຳເນີນງານທີມີຢູ່.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ການຈັດແຈງທີ່ສອງບໍລິສັດຂຶ້ນໄປເຫັນດີທີ່ຈະຮວບຮວມຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາສຳລັບໂຄງການໃໝ່ ຫຼື ກິດຈະກຳທຸລະກິດອື່ນໆ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະລາຍແມ່ນຮັບຜິດຊອບສຳລັບກຳໄລ, ຜົນເສຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JV. ແຕ່ການຮ່ວມລົງທຶນແມ່ນນິຕິບຸກຄົນແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຍັງຄົງເປັນເອກະລັກຈາກຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດອື່ນໆຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Marshall Hargrave, "Joint Venture (JV)," Investopedia, 2021, View the Website.

ນິຍາມ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Official Development Assistance (ODA) - OECD,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ຜູ້ສະໜອງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ວັດສະດຸໂດຍກົງ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

ນິຍາມ

ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງຢູ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ລະບຸໄວ້, ເຊິ່ງສາມາດກວມເອົາໜຶ່ງພື້ນທີ່ທາງພູມິສາດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ມັນລວມເຖິງການຂະຫຍາຍ ຫຼື ການຍົກລະດັບການດຳເນີນງານທີມີຢູ່ແລ້ວ. ຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ສະເພາະພຽງສະໜາມບິນ, ທາງຫຼວງ, ໂຮງງານພະລັງງານນໍ້າ, ທ່າເຮືອ, ລາງລົດໄຟ ແລະ ອຸໂມງ.

ນິຍາມ

ພື້ນທີ່ທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີ່ສະເໜີ, ເຊິ່ງລວມເຖິງລັກສະນະເສີມຂອງໂຄງການ, ເຊັ່ນ: ລະບຽງການສົ່ງຕໍ່ກຳລັງໄຟຟ້າ, ທໍ່, ຄອງ, ອຸໂມງ, ການຍ້າຍສະຖານທີ່ຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ, ພື້ນທີ່ຢືມ ແລະ ຖິ້ມແຮ່ທາດ ແລະ ຄ້າຍກໍ່ສ້າງ, ພ້ອມທັງການພັດທະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນກ່ອນ ເຊິ່ງມີການຊັກຈູງໂດຍໂຄງການ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໂດຍທຳມະຊາດ, ການຕັດໄມ້ ຫຼື ການປ່ຽນແປງກະສິກຳຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າ. ສຳລັບໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຊັບຊ້ອນກວ່າ, ພື້ນທີ່ອິດທິພົນນີ້ອາດລວມເຖິງປະຊາຊົນ, ດິນ ແລະ ແອ່ງນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຢູ່ຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ໂຄງການທີ່ສະເໜີ. ຕົວຢ່າງ: ພື້ນທີ່ອິດທິພົນອາດລວມເຖິງລຸ່ມນໍ້າທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່; ເຂດປາກນໍ້າ ແລະ ຊາຍຝັງແຫ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ພື້ນທີ່ນອກສະຖານທີ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຫຼື ບໍລິເວນຊົດເຊີຍ; ການໝຸນວຽນຂອງອາກາດ (ເຊັ່ນ: ບ່ອນທີ່ມົນລະພິດທາງອາກາດ ເຊັ່ນ: ຄວັນ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນ ອາດເຂົ້າ ຫຼື ອອກຈາກພື້ນທີ່); ເສັ້ນທາງອົບພະຍົບຂອງມະນຸດ, ສັດປ່າ ຫຼື ປ່າ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ພວກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບສາທາລະນະສຸກ, ກິດຈະກຳເສດຖະກິດ ຫຼື ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ນໍາໃຊ້ສຳລັບກິດຈະກຳການດຳລົງຊີວິດ (ເຊັ່ນ: ການລ່າສັດ, ການຫາປາ, ການກິນຫຍ້າ, ການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ກະສິກຳ) ຫຼື ຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ ຫຼື ພິທີກຳທີ່ມີລັກສະນະເປັນປະເພນີ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF; World Bank, “Ext Opmanual - OP 4.01, Annex A - Definitions,” 1999, View the Website.

ນິຍາມ

ຂະບວນການໂດຍລວມໃນການພັດທະນາ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ. ມັນສາມາດຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະຫຼັກ: ການວາງແຜນກ່ອນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ. ມັນສາມາດໃຊ້ເວລານັບຕັ້ງແຕ່ໜຶ່ງປີສຳລັບໂຄງການທຳມະດາຈົນເຖິງຫຼາຍທົດສະວັດສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນສູງເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ ແລະ ການດຳເນີນງານໃນແຕ່ລະມື້. ເບິ່ງ ເສັ້ນເວລາຕາມຂັ້ນຕອນ ສຳລັບພາບປະກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ແລະ ຄວນດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ. 

ນິຍາມ

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກສຳລັບໂຄງການ.

ນິຍາມ

ບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາຮັບເໝົາບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດອື່ນສຳລັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ. ເບິ່ງ ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການ BRI.

ນິຍາມ

ແບບຈຳລອງສຳລັບການຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ມີການສົມດຸນການພິຈາລະນາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດເພື່ອພະຍາຍາມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ.


ລັດຖະບານຈີນຄິດຫາຄວາມຍືນຍົງດັ່ງຄວາມປອງດອງລະຫວ່າງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຂັບເຄື່ອນຜົນໄດ້ຮັບທາງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາສີຂຽວ; ແລະ ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນຮຸ່ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website; Chen Liu et al., “A Chinese Route to Sustainability: Postsocialist Transitions and the Construction of Ecological Civilization,” Sustainable Development 26, no. 6 (2018): 741–48.

ນິຍາມ

ການພັດທະນາທີ່ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນໂດຍຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງຄົນຮຸ່ນໃນອະນາຄົດໃນການບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ມັນໝາຍເຖິງຫຼາຍຂະບວນການ ແລະ ເສັ້ນທາງເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງ. ມັນມີສີ່ມິຕິທີ່ປະສານເຂົ້າກັນ: ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັນ, ບໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ນໍາໃຊ້ໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ໃນປີ 2015 ໂດຍເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງເປັນສາກົນເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມທຸກຍາກ, ປົກປ້ອງດາວເຄາະ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພາຍໃນປີ 2030, ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. 17 ເປົ້າໝາຍຄອບຄຸມສາມມິຕິຂອງຄວາມຍືນຍົງ: ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme,” 2016, View the Website.

ນິຍາມ

ການໂອນຍ້າຍ, ການປັບໃຊ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ, ທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກຳເພື່ອສ້າງສັກກະຍາພາບໃຫ້ກັບປະເທດເຈົ້າພາບບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຍືນຍົງ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, “Operational Manual - OP 8.40,” 1994, View the Website.

ນິຍາມ

ພິຈາລະນາວ່າຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີດ້ວຍທັກສະ, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີໃຫ້ທາງການຄ້າ ຫຼື ບໍ່. ມັນອະທິບາຍເຖິງປັດໄຈທ້ອງຖິ່ນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ພູມິອາກາດ, ພູມິສາດ, ປະຊາກອນສາດ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປົກຄອງ, ສັກກະຍາພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການດຳເນີນງານ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

ນິຍາມ

ຂະບວນການທີ່ລັດຖະບານເຊີນຊວນໃຫ້ປະມູນເອົາໂຄງການໃດໜຶ່ງ. ສຳລັບການປະມູນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງສົ່ງເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນສະເພາະໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາຮັບເໝົາທີ່ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນເສັ້ນເວລາທີ່ແນ່ນອນ.

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Organisation for Economic and Co-operation Development (OECD), "Public Procurement Toolbox," accessed in 2022, View the Website.

ນິຍາມ

ແນວຄິດຫຼັກຂອງ ລັດຖະບານຈີນ. ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ເສັ້ນທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການພັດທະນາທົ່ວປະເທດເຈົ້າພາບ, ມັນຈັດບູລິມະສິດໃຫ້ກັບການຮ່ວມມື “ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ” ບົນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດທີ່ແບ່ງປັນ ຫຼື ມີຮ່ວມກັນ. 

(ບັນດາ)ແຫຼ່ງທີ່ມາ

Adapted from Marina Rudyak, "Cooperation," Decoding China, accessed in 2022, View the Website.