Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)

ຄຳອະທິບາຍ

MARA អនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ និងសេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម បក្សកុម្មុយនិស្តចិន (CCP)  លើការងារទាក់ទងនឹងកសិកម្ម តំបន់ជនបទ និងកសិករ។ 

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA), “Institutional Functions,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, Beijing, 100125, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Ministry of Agriculture and Rural Affairs, No. 11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, Beijing, 100125, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-5919-3366