Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

International Association for Public Participation (IAP2)

ຄຳອະທິບາຍ

IAP2 មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ និងកែលម្អការអនុវត្តនៃការចូលរួមជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងបុគ្គល រដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន និងអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅជុំវិញពិភពលោក។

អង្គការនេះបង្កើតគុណតម្លៃស្នូល បង្កើតស្ដង់ដារអនុវត្តន៍ ផ្ដល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនិងវិញ្ញាបនកម្ម ហើយនិងចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងសកម្មភាព តស៊ូមតិ ជាច្រើន។

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from International Association for Public Participation (IAP2), “About us,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 13396 Kearney Street, Thornton, Colorado, 80602, United States

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

IAP2 International Headquarters, P.O. Box 7580, Denver, Colorado, 80207, United States

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ