Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

International Association for Impact Assessment (IAIA)

ຄຳອະທິບາຍ

IAIA ផ្ដល់វេទិកាអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឧត្ដមានុវត្ត និងនវានុវត្តន៍នៅក្នុង ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម  (ESIA)

អង្គការនេះបង្កើតវិធីសាស្ត្រ និងការអនុវត្តសម្រាប់ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងរួមបញ្ចូល កែលម្អវិធីសាស្ត្រ និងនីតិវិធីវាយតម្លៃ លើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ផ្ដល់ការធានាដែលមានគុណភាពវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យពីអ្នករួមវិស័យ និងចែករំលែកបណ្តាញព័ត៌មាន ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងការប្រជុំ។

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from International Association for Impact Assessment (IAIA), “About IAIA,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

Headquarters: No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Headquarters: International Association for Impact Assessment, No. 1330 23rd Street South, Suite C, Fargo, North Dakota, 58103-3705, United States

Executive Office: International Association for Impact Assessment, No. 1200 18th Street, NW, Suite 700, Washington DC, 20036-2531, United States

ເລກໂທລະສັບ

Headquarters: +1 701-297-7908
Executive Office: +1 202-567-7410

ເລກແຟັກ

Headquarters: +1 701-297-7917

ບັນຊີສື່ສັງຄົມ