Skip to main content
បញ្ជីរតួតេិនិតយ
03

ការបង្កើត និងថែទាំយន្តការបណ្តឹងសារទុក្ខ

ការពិពណ៌នា

ហិរញ្ញធិការី មិនគួរត្រឹមតែរក្សាយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងសាទុក្ខ​ឯករាជ្យសម្រាប់​គម្រោងទាំងអស់​ដែលពួកគេ​ផ្ដល់​មូលនិធិប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវទាមទារឱ្យ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និង អ្នកម៉ៅការ​ ​បង្កើត យន្តការដោះស្រាយសារទុក្ខ ដើម្បីប្រមូល និង​ដោះស្រាយ សំណួរ ក្ដីកង្វល់​ និង ពាក្យបណ្ដឹង មកពី ភាគីពាក់ព័ន្ធ្ធ តាម​លក្ខណៈដែលអាចព្យាករណ៍​បាន ទាន់ពេលវេលា និង​ប្រកបដោយតម្លាភាព។ យន្តការ​ដោះស្រាយបណ្ដឹងនីមួយៗអាចដើរតួនាទីជា​ដំណើរការ​ផ្លូវការ​ប្រកបដោយសត្យានុម័តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឆ្លើយសំណួរ​ទាក់ទងនឹង​គម្រោងដែលបានដាក់ស្នើ ឬ​ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែលពាក់ព័ន្ធ និងវិវាទ​ដែលបង្កឡើង​ដោយ​គម្រោងបែបនេះ​​​ និង​ពិនិត្យសើរើពាក្យបណ្ដឹង​​ទាក់ទងនឹង​អនុលោមភាព របស់​ពួក​គេជាមួយ​នឹង​គោលនយោបាយ​ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង​ ក៏ដូចជា​ច្បាប់ និងបទ​ប្បញ្ញត្តិ​ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ​សមាគម​ឧស្សាហកម្មចិន​ និងនិយតករ​ និង​​​រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខរបស់ហិរញ្ញធិការី ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​គួរតែ​គោរពសិទ្ធិយេនឌ័រ សមស្រប​តា​ម​វប្បធម៌​ និងអាចចូលប្រើប្រាស់បានដោយ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​ អង្គការសង្គមស៊ីវិល​ (CSOs)/អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល (NGOs) ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អ្នកស្រាវជ្រាវ/អ្នកជំនាញ និ​ង​ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀត​។  

ការបង្កើត​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​ផ្លូវការ​ធានាថា ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមានជម្រើស​​​ក្នុងការនាំ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង — ដោយបើកចំហរ​ ឬ​ដោយអនាមិក​ — ទៅកាន់​ហិរញ្ញធិការី ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការដែល​កំពុងតែគាំទ្រ រចនា អនុវត្ត និង​ដំណើរការ​គម្រោងនីមួយៗ ផ្ទុយមកវិញ ការរក្សា​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខពេញមួយ វដ្ដជីវិតនៃគម្រោង ធ្វើ​ឱ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ អ្នកម៉ៅការ​ និង​ហិរញ្ញធិ​ការីអាចទទួលបាន​ និងដោះស្រាយ​សំណួរ ក្ដីកង្វល់ និងពាក្យបណ្ដឹង​មកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងប៉ះ​ពាល់​ ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ​ដទៃ​ទៀត​។ 

តើវានឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

 

សម្រាប់គតម្រាងតម្រៅម្របតេស៖

ហិរញ្ញធិការីគួរតែ៖ 

 • ស្នើសុំឱ្យ​ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោង​មានហានិភ័យនៃបរិស្ថាន និង​សង្គមខ្លាំងបង្កើត​យន្តការ​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​​សារ​ទុក្ខ​ដើម្បី​ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹង​ “តម្រូវការ​” របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែលរងផលប៉ះពាល់​ អង្គការ CSOs/NGOs និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​សំខាន់ៗ​ដទៃទៀត​។​1
 • បង្កើត​ “យន្តការឆ្លើយតប​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍” សម្រាប់​ការផ្តល់​ ឥណទាន​ ឬ ការវិនិយោគ ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ហានិភ័យនៃ ​បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាល​កិច្ច (ESG) ចម្បង។2
  • ចែករំលែក​នូវ​ព័ត៌មានពេញលេញដែល​ទាក់ទង​នឹង​យន្ត​ការ​នេះទាន់ពេលវេលា​។
  • នៅពេលដែលចាំបាច់ ត្រូវជួល​​​​ភាគីទីបីដែលមានសមត្ថភាព និងឯករាជ្យ​ឱ្យធ្វើការ​បញ្ជាក់​ វាយតម្លៃ ឬធ្វើសវនកម្ម​សកម្មភាពរបស់ហិរញ្ញធិការី នៅក្នុងការបំពេញ​ទំនួលខុសត្រូវ ESG របស់ពួក​គេ។​ 

 

អ្នកម៉ៅការ និងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគួរតែ៖ 

 • បង្កើត​យន្តការ​ដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​ដែលមានតម្លាភាព “ងាយ​ស្រួលប្រើ​” ដែល​គិត​គូរដល់​កម្រិតវប្បធម៌​​របស់​សមាជិកសហគមន៍ និងដែលអនុ​ញ្ញាត​ឱ្យដាក់បណ្ដឹងដោយបើកចំហ និងអនាមិក​។3 យន្តការ​​​នេះគួរតែគ្របដណ្តប់លើការអនុវត្ត​ក្នុងអាជីវកម្ម​ និងផល​ប៉ះ​ពាល់អវិជ្ជមាន​​ទៅលើ​ សិទ្ធិមនុស្ស​ ពេញមួយវដ្ដជីវិតនៃគម្រោង​។4
  • ពិនិត្យសើរើពាក្យបណ្ដឹងស្របតាម​បទប្បញ្ញតិ្ត​ដែលពាក់ព័ន្ធ​។5
  • ឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្ម​ទៅនឹង និងគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹង​មក​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលទទួលរងប៉ះពាល់​ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀត​។6
  • អនុញ្ញាតឱ្យ​ភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍បញ្ចេញយោបល់​ពីក្ដីកង្វល់​ដោយមិនខ្លាច​ការសងសឹក7
 • បង្កើតនីតិវិធីដែលអាចព្យាករណ៍បាន និង​ច្បាស់លាស់​​​​ដើម្បី​ចាត់​ប្រភេទ​សំណួរ/ក្ដី​កង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង បំពាក់​ក្រុមចម្រុះសម្រាប់​ដោះស្រាយបញ្ហា​ និង​សហការ​ ជាមួយ CSOs/NGOs លើការធានា​ថា​ការឆ្លើយតប និងដំណោះស្រាយ​គឺសមស្របតាមវប្បធម៌។​ ជំហាននីមួយៗ (ឧ. ការដាក់ជូន ការទទួលស្គាល់ ការឆ្លើយតប និង​ដំណោះស្រាយ) នៅក្នុងដំណើរការ​គួរតែមានក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​ដែល​ត្រូវបានកំណត់ជាមុន​។8
 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល​ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និង​បុគ្គលិកដែល​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានានូវ​អនុលោមភាពដ៏ត្រឹមត្រូវ​ និងសុចរិតភាព​ខណៈ​ដែលកំពុងអនុវត្ត​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ។9
 • ចាត់តាំង​បុគ្គលិក​​​ ឬផ្នែក​ឱ្យកត់ត្រា​​ និងដោះស្រាយសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងទាន់ពេលវេលា​។10
  • តែងតាំងផ្នែកទំនាក់ទំនង​សហគមន៍ឱ្យប្រមូលជាប្រចាំ​នូវ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​ ក៏ដូចជា​មតិរិះគន់ស្ថាបនាអំពីយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខ​មកពី សហគមន៍​ក្នុងមូលដ្ឋាន និង​ភាគីពាក់ព័ន្ធជា​ប្រទេស​ម្ចាស់ផ្ទះដទៃទៀត​។ 
  • កំណត់​​​យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវអំណាចរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់​ រួមមាន​ផ្នែកទំនាក់ទំនងសហគមន៍ ឬនាយកដ្ឋានដោយសារ​បញ្ហា​ខ្លះ​អាចនឹង​សំខាន់តាមពេលវេលា។​ 
 • ពិនិត្យសើរើជាប្រចាំនូវនីតិវិធី និងផ្ដល់កន្លែង​​សម្រាប់អ្នកដាក់​ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍​​ដើម្បី​បន្តស្វែងរកវិធីសម្រាប់​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។​11

 

សមាគមឧស្សាហកម្ម និងនិយតករចិនគួរតែ៖ 

 • បង្កើត​​​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​នៅទូទាំង​​​ឧស្សាហកម្ម​​​ដើម្បី​ការពារ​សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់​ដោយ​គម្រោង BRI នៅក្នុងប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះ។​12
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOFCOM) បើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល​ដាក់ពាក្យបណ្តឹង​អាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេស​សម្រាប់​សហគ្រាសចិន​ ដែល​ផ្តល់​​​ព័ត៌មានគោលនយោបាយ និងសេវា​កម្ម​ពិគ្រោះ​ស្តីពីរបៀប​ការពារ​សិទ្ធិ និង​ផលប្រយោជន៍​របស់សហគ្រាស និងបុគ្គលជនជាតិចិន​។​13
  • យន្តការស្រដៀងគ្នានេះ​គួរតែត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលរងផលប៉ះពាល់​

ហិរញ្ញធិការីគួរតែ៖ 

 • បង្កើត និងរក្សា​យន្តការ​ដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខ​ឯករាជ្យ​ដើម្បីឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង និងដោះស្រាយសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលរងផលប៉ះពាល់​។ 
  • តាមរយៈការិយាល័យពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា​ យន្តការ​គណនេយ្យភាព​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី(ADB) ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋដែល​រងផលប៉ះពាល់​នៅក្នុងការស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​បញ្ហា​ពួកគេ​ និងពិនិត្យសើរើអនុលោមភាពរបស់គម្រោង​ជាមួយនឹង​គោល​នយោបាយ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង។​ ADB ក៏រក្សា​បញ្ជីឈ្មោះសាធារណៈដោយមាន​​​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​អំពីស្ថាន​ភាពនៃពាក្យបណ្ដឹង​នីមួយៗ​ផងដែរ។​ 
  • ផ្នែកដំណោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង វាយតម្លៃ និងសុចរិត​ភាព​ (CEIU) ពិនិត្យសើរើ​​ដោយឯករាជ្យទៅលើ​ការដាក់ជូន​ទៅកាន់​យន្តការ​របស់​គម្រោង-ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ (PPM) មកពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់​ ដែលជឿជាក់ថា​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន ឬក៏ទំនងជា​ទទួលរងផល​ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយសារមិនបានអនុវត្ត​គោល​នយោបាយបរិស្ថាន និងសង្គម (ESP) របស់ខ្លួនដោយ ធនាគារ​វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី (AIIB)​។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់​អាច​ចូលទៅកាន់ PPM បាននៅពេលក្ដី​កង្វល់របស់ពួកគេ​មិនត្រូវបានដោះស្រាយ​តាមរយៈ​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខក្នុងកម្រិត​គម្រោង ឬដំណើរការ​ការគ្រប់គ្រងរបស់ AIIB។ 
  • ដោយត្រូវបានដឹកនាំដោយ​លេខា​យន្តការ​គណនេយ្យភាព យន្តការ​គណនេយ្យភាពរបស់ ធនាគារពិភពលោក​ គឺជា​​អង្គភាព​ឯករាជ្យ​ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាលអាច​​​​សម្តែងក្ដី​កង្វល់​របស់ពួកគេ និងស្វះស្វែងរក​ឧបាស្រ័យបាន​។ គណៈអធិការកិច្ចរបស់ខ្លួន​ឆ្លើយតបទៅនឹង​ពាក្យបណ្ដឹងមកពីប្រជាពល​រដ្ឋដែល​ទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹង​ការមិនអនុលោមតាម​របស់ធនាគារជាមួយនឹង​​គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីបរិស្ថាន និង​សង្គម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សេវាកម្មដំណោះស្រាយវិវាទ (DRS) របស់ខ្លួន សម្របសម្រួល​ដំណោះស្រាយ​វិវាទរវាង​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍ/អ្នកម៉ៅការ និង​អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត ឯករាជ្យ និងគោរពខ្ជាប់​តាមពេលវេលា​។ 
 • តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​បង្កើតយន្តការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​សារទុក្ខកម្រិតគម្រោង​ ដែលនឹងផ្តោត​​​​លើ​ផលប៉ះពាល់​ផ្នែក​បរិស្ថាន និង​សង្គម រួមមានការគ្រប់គ្រង​ ការតាំងទីលំ​នៅថ្មីដោយ​បង្ខំ និង ជីវភាពរស់នៅ ក៏ដូចជា​ការការពារសិទ្ធិរបស់ ជន​ជាតិដើមភាគតិច​សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗផងដែរ​។ 

 

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​គួរតែ៖ 

 • នៅក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការមុនអនុវត្តគម្រោង ត្រូវធ្វើការ​ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និង​ភាគីពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ប្រទេស​ជាម្ចាស់ផ្ទះ​ដទៃទៀត ដើម្បីបង្កើត​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារ​ទុក្ខកម្រិត​គម្រោង​ ដែលនឹងផ្តោតលើ​​​​​ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម​សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ។  
  • បង្កើតយន្ដការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខដើម្បីឱ្យត្រូវនឹង​តម្រូវការ​ជាក់លាក់នៃ​សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន​ និងក្រុមដែលងាយរង​គ្រោះ​​​ រួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមចំពោះ ជនជាតិដើមភាគតិច​ ស្ត្រី និង​មនុស្ស​ចាស់តែប៉ុណ្ណោះទេ។​  
  • ធានាថា​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខរបស់ពួកគេ — ដាក់បញ្ចូល​បុគ្គ​លិក​ទទួលខុសត្រូវ​ និងអំណាចរបស់​បុគ្គលិកមួយចំនួន​ដើម្បីផ្តល់​ជំនួយ — មានសមាមាត្រ​ទៅនឹង​វិសាលភាព និងហានិភ័យ​​នៃគម្រោង។ 
 • បង្កើតនីតិវិធីដើម្បីចុះឈ្មោះ ពិនិត្យជ្រើសរើស​ ដាក់តាមប្រភេទ ស៊ើប​អង្កេត ឆ្លើយតបទៅនឹង និង​ដោះស្រាយសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​។​  
  • កំណតក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​ប៉ាន់ស្មាន​សម្រាប់ជំហាននីមួយៗ​នៅក្នុងដំ​ណើរការ​។  
  • តម្រូវឱ្យ​បុគ្គលិកឱ្យកត់ត្រា​ពេលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹង ពេលណា និងការឆ្លើយតបអ្វីត្រូវបានផ្តល់ជូន ពេលណា និងចំណាត់ការ​អ្វីដែល​ត្រូវបានអនុវត្ត និងថាតើ​ការឆ្លើយតប និងសកម្មភាពទាំង​នេះ​គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។  
  • ធានាថា​​​ភាសាដែលប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បីពិពណ៌នាដំណើរការ​នេះគួរ​តែ​អាចយល់បាន​ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​សំខាន់ៗដទៃទៀត​ ដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុង ឬដែលទទួល​រងផលប៉ះពាល់ពី​គម្រោងនីមួយៗ។  
  • តម្រូវឱ្យ​បុគ្គលិកចេញផ្សាយការឆ្លើយតប​ និងដំណោះស្រាយ​​​នៅ​លើ​គេហទំព័ររបស់ពួកគេ​នៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលត្រូវបានចាត់​តាំង​សម្រាប់​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ និង​កែព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់​អ្នក​ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង​ដែល​ស្នើសុំ​អនាមិកភាព​។  
  • ចេញផ្សាយជាសាធារណៈនូវនីតិវិធី​នៅលើគេហទំព័រ​​ និងគណនីបណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គមរបស់ពួកគេ​ ក៏ដូចជានៅ​សាលាក្រុង/សាលាទីរួមខេត្ត/សាលាភូមិ/សាលាខេត្ត​ស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់​យន្តការ​ និងក្របខណ្ឌពេល​វេលា​​ប៉ាន់ស្មាន​សម្រាប់ជំហាននីមួយៗ។​  
 • ផ្តល់វិធីទំនាក់ទំនងជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់​​ និង​ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀត​ក្នុងការដាក់ជូន​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង។  
  • យ៉ាងហោចណាស់​​វិធីទំនាក់ទំនងចំនួនមួយ​គួរតែជាផ្ទាល់មាត់ ដូចជា​ខ្សែបណ្តាញទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សារ​ជា​សំឡេង​ ឬការហៅទូរសព្ទ​។ 
  • យ៉ាងហោចណាស់​វិធីទំនាក់ទំនង​ចំនួនមួយគួរតែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដូចជាប្រអប់ផ្តល់យោបល់​រូបវ័ន្ត​នៅសាលាក្រុង/សាលា​ទីរួម​ខេត្ត​/សាលាភូមិ/សាលាខេត្ត​ ឬអាសយដ្ឋាន​ផ្ញើ​សំបុត្រ​ ឬលេខទូរសារ​សម្រាប់ការឆ្លើយឆ្លងជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​។ 
  • យ៉ាងហោចណាស់ វិធី​ទំនាក់ទំនងចំនួនមួយ​គួរតែតាមអ៊ីនធឺណិត​ ដូចជា​អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល​សម្រាប់ការឆ្លើយឆ្លងតាម​អ៊ីនធឺណិត ទម្រង់បែបបទ​លើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត​ដែលត្រូវបាន​បង្កប់ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់​ពួកគេ​ ឬគណនី​ទំនាក់ទំនង​បណ្តាញសង្គម​ ឬលេខទូរសព្ទសម្រាប់​​​​សារ​ជាអក្សរដោយផ្ទាល់​។  
  • អនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​សំខាន់ៗដទៃទៀត​ប្រើប្រាស់វិធីទំនាក់ទំន​ង​ដែលពេញចិត្ត​របស់​ពួកគេ។​  
  • ផ្តល់​ជូនវិធីទំនាក់ទំនងយ៉ាងតិចមួយ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលទទួល​រងផល​ប៉ះពាល់​ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​​សំខាន់ៗ​​ដទៃទៀត​ក្នុងការដាក់ជូន​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងជាអនាមិក។  
 • ចាត់តាំង​បុគ្គលិក​ជាក់លាក់​​​​ឱ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរក្សា​យន្ត​ការដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹងសារទុក្ខ។​  
  • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកទាំងនេះ​ស្តីពីរបៀប​ក្នុងការ​ធានាថា​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងត្រូវបានឆ្លើយតប​ទៅកាន់ និង​ដោះស្រាយ​តាមវិធីដែល​មិនគ្រាន់តែ​មានសត្យានុម័ត ជាប់លាប់ល្អ និង​ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង​តែប៉ុណ្ណោះទេ តែ​ថែមទាំង​ប្រកបដោយការគិតគូរ​ដល់​តម្រវការ​របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់​ — និងជា​ពិសេស​ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះផងដែរ​។ 
  • បញ្ចេញព័ត៌មានអំពីបុគ្គលិកមួយណា​ទទួលបន្ទុក​ពិនិត្យសើរើ និង​ឆ្លើយតបទៅនឹង​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង។  

 

ពេញមួយដំណាក់កាលរៀបចំផែនការមុនអនុវត្តគម្រោង ​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង និង​ប្រតិបត្តិការ​គម្រោង​ បុគ្គលិក​ដែលត្រូវបានចាត់តាំង​របស់​ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​គួរតែ៖ 

 • ជូនដំណឹង ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែល​ទទួលរងផលប៉ះ​ពាល់​ និង​ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់​ៗ​ដទៃទៀត​អំពីអត្ថិភាព​នៃយន្ត​ការដោះស្រាយ​បណ្ដឹងសារទុក្ខ។ 
 • ធានាថា​ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​នៃ​ប្រទេសជា​ម្ចាស់ផ្ទះដទៃទៀត​មិនត្រូវ​ចំណាយ ហើយក៏មិន​ប្រឈមមុខនឹង​ការ​សងសឹកបក​វិញសម្រាប់ការដាក់ជូន​សំណួរ​/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង និងផ្តល់​ការធានា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​ក្នុងន័យ​បែបនេះ​។ 
 • ពិនិត្យមើល​ជាប្រចាំនូវវិធីទំនាក់ទំនង​ទាំងអស់​ដើម្បីប្រមូល និង​ចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនូវសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​នៅក្នុង​មូល​ដ្ឋានទិន្នន័យតាមអនឡាញសាធារណៈ ស្របតាម​នីតិវិធីផ្លូវការ​នៃ​យន្ដការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ។​ 
 • ប្តេជ្ញាគោរពតាមក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា​ដែលបានកំណត់ទុកជា​មុន​សម្រាប់ជំហាននីមួយៗ​នៅក្នុងដំណើរការ​។ 
 • ជួលអ្នកបកប្រែដើម្បីបកប្រែ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងពី​ភាសាក្នុងតំបន់​ និងគ្រាមភាសា​ទៅជាភាសា​អង់គ្លេស​ ឬចិន តាមដែលចាំបាច់។​ 
 • ប្រើប្រាស់ការបណ្តុះបណ្តាល​ជាមុន​ និងធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវការ​សម្រាប់ការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​ ដោយកំណត់ដំណោះ​ស្រាយ និង​ធានាថា​ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់​អាចចូលរួមដ៏មាន​ន័យ​ជាមួយនឹង​ដំណើរការដំណោះស្រាយ​បណ្ដឹងសារទុក្ខ។​ រក្សា​កំណត់ត្រា​នៃ​ជំហាននីមួយៗ​នៅក្នុងដំណើរការ​។ 
 • ពិចារណា​​​​ទម្រង់​ឧបាស្រ័យគតិយុត្ត ឬយន្តការ​ដោះស្រាយវិវាទ​​​​តាមបែប​ទម្លាប់ប្រពៃណី​ផ្ទាល់​របស់ជនជាតិដើមភាគតិច​ ប្រសិនបើគម្រោង​ប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ទាំងនេះ។​ 
  • នេះអាចពាក់ព័ន្ធ​ការរាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់​កាន់តែច្រើន ដែល​នឹង​ត្រូវបានបំពេញបន្ថែម​ដោយ​នីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​ ហើយ​ត្រូវបានចុះជាឯកសារ​យ៉ាងពេញលេញដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និង អ្នកម៉ៅការ​។ 
 • ធ្វើការ​ជាមួយអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ដើម្បីបកប្រែ​ការឆ្លើយតប​ទៅជា​គ្រាម​ភាសា​ និងភាសាក្នុងតំបន់ រួមមាន​ភាសា​របស់ជនជាតិដើម​ និង​ជនជាតិ​ភាគតិច​ ដើម្បីឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹង​អាច​យល់ពីការឆ្លើយតបបាន​។​  
 • ណែនាំអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់​វិធីរបស់ភាគីទីបីដែលអាចមាន​សម្រាប់​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ (ឧ. យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខដែល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ហិរញ្ញធិការី យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​នៅទូទាំង​ឧស្សា​ហកម្ម​ដែលអាចនឹងត្រូវបានដំណើរការ​ដោយ​សមាគមឧស្សាហ​កម្មនិយតករ​ អង្គភាពដែលមានឯកទេសខាងដោះស្រាយ​វិវាទ​​ និង​ប្រព័ន្ធឧបគតិយុត្ត​ ឬគតិយុត្តនៅក្នុងប្រទេស​ជាម្ចាស់ផ្ទះ) ក្នុងករណី​ដែល​ពួកគេ​មិនពេញចិត្តនឹង​​ការឆ្លើយតប​ ឬប្រសិនបើ​​ដំណោះស្រាយមិនអាច​សម្រេចបាន​ដោយជោគជ័យនោះទេ។​  
 • បញ្ចេញ​របាយការណ៍ដែលមានស្ថិតិ​ ករណីសិក្សា ឬព័ត៌មាន​​​ដទៃទៀត​អំពីរបៀបដែល​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​ត្រូវ​បានដោះស្រាយ ស្របពេលដែល​គោរពការសម្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួល​រងផលប៉ះពាល់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​នៃប្រទេស​ជាម្ចាស់ផ្ទះ​ដទៃផ្សេង​ទៀត​។ 
 • ចូលមើល​នីតិវិធី និងគោលនយោបាយ​ឡើងវិញជាប្រចាំ​សម្រាប់​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​ដើម្បីកំណត់​កន្លែងទំនេរ​សម្រាប់​ការកែលម្អ​នាពេលអនាគត។ 
 • សូមពិចារណា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្ទៀងផ្ទាត់​ជាប្រចាំ​នូវ​កំណត់ត្រានៃ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង។ 

 

តើអ្នកនឹងអាចធ្វើអ្វីបាន?
 • នៅក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការមុនអនុវត្តគម្រោង សូម​សួរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការអំពីអត្ថិភាព​នៃ​យន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ។​ យន្តការនេះគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង​ ហើយអ្នកគួរតែ​ទទួលបានព័ត៌មាន​អំពីរបៀបដែលវា​ដំណើរការ​មុនការសាងសង់​​ចាប់ផ្តើម​។ 
 • ប្រសិនបើ​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​កម្រិតគម្រោង​ជាផ្លូវការមាន​ សូមដាក់ជូនសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងពេញមួយជីវិតនៃគម្រោង។  
  • កំណត់​ដំណោះស្រាយ​ដ៏ល្អបំផុត​ ឬទម្រង់​នៃ​ការ​កែតម្រូវ​។  
  • ស្រាវជ្រាវ និង​ប្រមូលភ័ស្តុតាង​សម្រាប់​​​​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​នីមួយៗ។ កំណត់ ​ច្បាប់ គោលនយោបាយ និង​គោលការណ៍​ណែនាំ ដែលគាំទ្រ​សំណួរ​/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នក​។ 
  • ផ្តល់ពេលវេលាឱ្យខ្លួនឯង​ក្នុងការធ្វើសេចក្ដីព្រាងសំណួរ​/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​។ ពិចារណា​ធ្វើសហការ​ជាមួយ​សមាជិកសហគមន៍ផ្សេងទៀត​ ឬអង្គការ CSO/NGO។​ 
  • រក្សា​កំណត់ត្រា​នៃ​កាលបរិច្ឆេទ និងមាតិកា​នៃ​សំណួរ​/ក្ដីកង្វល់​/ពាក្យបណ្ដឹង​​​របស់អ្នក​ជូនដល់​ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ។  
  • ស្នើសុំការបញ្ជាក់បង្កាន់ដៃជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬជាឌីជីថល​ពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ។​ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ជូនសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងតាមទូរសព្ទ សូមរក្សា​កំណត់ត្រា​នៃ​ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទាក់ទង​របស់​ជនដែល​ទទួលការសាកសួរសំណួរ/ក្ដីកង្វល់​/ពាក្យបណ្ដឹង​របស់អ្នក​។​  
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច​យល់ភាសា​នៅក្នុង​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខ​បានទេ​ ឬមិនអាចទទួលបានវិធីទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​បានផ្តល់ជូនដោយ​ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និង​អ្នកម៉ៅការទេនោះ​​​ សូមទាក់ទង​ទៅកាន់មេដឹកនាំ​សហគមន៍ ឬអង្គការ CSO/NGO សម្រាប់សុំជំ​នួយ​។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការឆ្លើយតប​ ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយ​គឺកំពុង​ បន្តប្រព្រឹត្តទៅ សូមពិចារណា​ទាក់ទងទៅកាន់អង្គភាពភាគីទីបីដែល​មានឯកទេសខាងដោះស្រាយវិវាទ​។ 
  • ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែមិនដោះស្រាយរួចក្រោយអ្នក​ទទួលបានការ​ឆ្លើយ​តបផ្លូវការ​ ហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​បាន​ចាត់ចំណាត់ការ នោះសូម​ធ្វើការពិនិត្យកែសម្រួលឡើងវិញនូវសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យ​បណ្ដឹង​​​​​​របស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយ​ភាព​បរាជ័យរបស់ហិរញ្ញធិការីក្នុងការ​បំពេ​ញការទទួលខុសត្រូវ​ ESG ចម្បង។ បរាជ័យបែបនោះអាច ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត និងការមើលខុសត្រូវដែលទាក់ទងនឹង​ការវាយតម្លៃផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម និងការគ្រប់គ្រង​ (ESAM) របស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ។  
  • រក្សា​កំណត់ត្រានៃ​កាលបរិច្ឆេទ និងមាតិកា​នៃសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យ​បណ្ដឹង​ថ្មីរបស់អ្នក​ដែលអ្នកអាចដាក់ជូនទៅកាន់​ “យន្តការ​ឆ្លើយតបនឹង​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍” របស់​ហិរញ្ញធិការីម្នាក់ៗ។​  
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច​យល់ភាសា​នៅក្នុង​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹង​សារទុក្ខ​បានទេ​ ឬមិនអាចទទួលបានវិធីទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់ជូនដោយហិរញ្ញធិការីទេនោះ​​​ សូមទាក់ទង​ទៅកាន់មេដឹកនាំ​សហគមន៍ ឬអង្គការ CSO/NGO សម្រាប់សុំជំ​នួយ​។ 
  • ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែមិនដោះស្រាយរួច​ក្រោយពីអ្នក​ទទួល​បាន​ការឆ្លើយតបផ្លូវការ​ ហើយហិរញ្ញធិការីចាត់ចំណាត់ការ​ដើម្បីដោះ​ស្រាយ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹងថ្មីរបស់អ្នក សូមមើលទៅវិធី​ទៀត​សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលត្រូវបាននិយាយលម្អិតខាងក្រោម​។ 
 • ប្រសិនបើ​យន្តការ​ដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខផ្លូវការ​ដែលត្រូវបាន​ដំណើរការ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការ​មិនមានទេ នោះសូមដាក់ជូនសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​តាមរយៈវិធី​ទំនាក់​ទំនងដែលពេញចិត្តរបស់អ្នក។​ សូមមើលភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងមួយចំនួនដែលមាន។ 
  • ស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការបង្កើតនូវ​យន្តការដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹងសារទុក្ខ មុនពេល​ការសាងសង់អាចចាប់ផ្តើម​បាន​។  
  • សួរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និងអ្នកម៉ៅការអំពីវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចមាន​សម្រាប់​ដាក់ជូនសំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រាស្រ័យទាក់ទង​ជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ និង​អ្នកម៉ៅការ​បានទេ សូមទាក់ទងទៅកាន់មេដឹកនាំសហ​គមន៍​ ឬអង្គការ CSO/NGO សម្រាប់សុំជំនួយ។ 
  • សូមពិចារណា​កែតម្រូវមាតិកានៃ​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​នេះ​សម្រាប់​ការដាក់ជូនទៅកាន់​ “យន្តការ​ឆ្លើយតប​នឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍” របស់​ហិរញ្ញធិការី។ 
 • មុន​បន្ត​ស្វែងរកវិធី​​​​ដទៃទៀតសម្រាប់​សំណួរ/ក្ដីកង្វល់/ពាក្យបណ្ដឹង​ និ​ងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍៖ 
  • ពិគ្រោះ ជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍ អង្គការ CSO/NGO អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងមូលដ្ឋាន និង/ឬស្ថានទូត/ស្ថានកុងស៊ុល​ចិន ដែល​នៅជិតបំផុត​ស្តីពីអត្ថិភាព​នៃ​យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងសារទុក្ខ​​​​បន្ថែមទៀត​។ 
  • ពិគ្រោះជាមួយ​មេដឹកនាំ​សហគមន៍ និង/ឬអង្គការ CSO/NGO (ឧ. ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​) ស្តីពី​លទ្ធភាពក្នុងការ​ស្វែងរក​ការកែកំហុស​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធឧបគតិយុត្ត ឬគតិយុត្ត​​​នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក​។ 
 • សម្រាប់មនុស្ស​ជនជាតិដើម សូមសួរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ ​និងអ្នកម៉ៅការ​អំពីការប្រើប្រាស់​ទម្រង់ឧបាស្រ័យ​គតិយុត្ត ឬយន្តការដោះស្រាយវិវាទ​​តាមបែបទម្លាប់​ប្រពៃណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហគមន៍។ 
What Would It Accomplish or Prevent?
ធនធាន
 • Accountability Counsel et al., “Guiding Practice from the Policies of Independent Accountability Mechanisms,” Good Policy Paper, December 2021, View the PDF.
 • Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), “10 Steps to Filing A Complaint,” View the Website
 • David Post and Sanjay Agarwal, “Part 2: The Practice of Grievance Redress,” in Feedback Matters: Designing Effective Grievance Redress Mechanisms for Bank-Financed Projects, Social Development Department, World Bank, View the PDF.
 • Inclusive Development International (IDI), “Using Non-Judicial Grievance Mechanisms,” Following the Money, 2021, View the Website
 • Inter-American Development Bank (IADB), "Guide for Independent Accountability Mechanisms on Measures to Address the Risk of Reprisals in Complaint Management: A Practical Toolkit," 2019, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), “Addressing Grievances from Project-Affected Communities: Guidance for Projects and Companies on Designing Grievance Mechanisms,” in Good Practice Note 7, September 2009, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC) and Inter-American Investment Corporation (IDB Invest), "Addressing the Risks of Retaliation Against Project Stakeholders," Good Practice Note for the Private Sector, 2021, View the PDF.
 • International Finance Corporation (IFC), “Supporting Companies to Develop and Manage Community-Based Grievance and Feedback Mechanisms Regarding Sexual Exploitation, Abuse and Harassment,” January 2022, View the PDF.
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), "Grievance Management," Guidance Note, May 2012, View the PDF.
 • Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO), “Advisory Note: A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects,” for the International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and Members of the World Bank Group, 2008, View the PDF.
 • United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, and Remedy’ Framework,” 2011, View the PDF.
 • United Nations Development Programme (UNDP), “Supplemental Guidance: Grievance Redress Mechanisms,” for Guidance Note: Stakeholder Engagement, UNDP Social and Environmental Standards (SES), October 2017, View the PDF.
 • Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC), “Company Response Mechanism,” View the Database
 • International Institute for Environment and Development (IIED), “Dispute or Dialogue? Community Perspectives on Company-Led Grievance Mechanisms,” edited by Emma Wilson and Emma Blackmore, 2013, View the PDF
 • Keith Fitzgerald, “Building Capacity for Grievance Redress Mechanisms,” Complaint Handling in Development Projects, Office of the Special Project Facilitator, Asian Development Bank (ADB), April 2010, View the PDF.  

1 China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (CIRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control,” January 2017.

2 CBIRC, “Notice of the China Banking and Insurance Regulatory Commission on Issuing the Green Finance Guidelines for the Banking and Insurance Industry,” June 2022.

3 SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021. The following policies reference grievance mechanisms: China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017; China Three Gorges Corporation (CTG), "Sustainable Development Policy," 2017. The following guideline suggests the development of an “open and transparent complaint procedure”: CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021.

4 CCCMC et al., “Guidance for Sustainable Natural Rubber,” 2017; CCCMC, “Outbound Mining Investments.” 

5 Power Construction Corporation of China (PowerChina), “Announcement on Establishing Compliance Reporting Hotline and Email,” November 2017.

6 Sinohydro, “Sustainable Development Policy,” 2014; China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014.

7 Responsible Minerals Initiative (RMI) and Responsible Cobalt Initiative (RCI), “Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (version 2.0),” 2021; PowerChina, “Compliance Reporting Hotline and Email.”

8 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

9 CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

10 SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook.”

11 Ibid.

12 Adapted from CCCMC, “Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,” 2015.

13 Ministry of Commerce (MOFCOM), “Complaint Center," View the Website.

14 Asian Development Bank (ADB), "Accountability Mechanism," View the Website.

15 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Project-affected People's Mechanism (PPM)," View the Website.

16 World Bank, "Accountability Mechanism," View the Website

17 International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018.